Veri Sahibi Başvuru Formu

Tuna Law Firm | International Law Firm

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL ESASLAR

         6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11'inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu haklar doğrultusunda Tuna Law Firm’e (Tuna Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu’nu İfade Eder) başvurarak aşağıda yer alan taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, 

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, 

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6)yukarıda zikredilen Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde buna itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

  Kanun’un 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Tuna Law Firm’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Şirketimiz, başvurunuzu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içindeücretsiz olarak yazılı cevap vermek suretiyle sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin belirlenen tarifedeki ücreti, talep etme hakkı saklıdır. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.

          İşbu Başvuru Formu, yapmış olduğunuz başvuru üzerine Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlemek ve başvurularınıza doğru, eksiksiz ve süresi içinde cevap verilebilmek için hazırlanmıştır. Adınıza yapılmış yetkisiz ve izinsiz başvuruların önlenmesi, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde üçüncü kişilerle veri paylaşımının engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin, doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

         Kanun’un 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Tuna Law Firm’e, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla,
  • Önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan "güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

           Aşağıda yazılı başvuruların, ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESBAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Şahsen Başvuru; Veri Sahibi bizzat gelerek kimliğini kanıtlayan belgeleri (T.C. kimlik, ehliyet, pasaport gibi) yanında getirmelidir.

Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:38/6

Çankaya/Ankara

Zarfın/Yazının üstüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter aracılığı ile tebligat

Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:38/6

Çankaya/Ankara

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile başvuru E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
“Güvenli Elektronik İmza” ile KEP üzerinden başvuruinfo@tunalawfirm.comE-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

          Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad 
T.C. Kimlik Numarası (Diğer ülke vatandaşları için Pasaport Numarası) 
Cep Telefonu Numarası 
E-posta Adresi 
Tebligata Esas Ev/İşyeri Adresi 
Başvurunuza ilişkin cevabın gönderilmesini tercih ettiğiniz iletişim kanalını lütfen belirtiniz.

 

 

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)       

     Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi  )

 

 

BAŞVURU TALEBİNE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ

        Başvurunuzu hızlı bir şekilde cevaplayabilmemiz için kişisel verilerinize ilişkin talebinizi, aşağıda açıkça ve detaylı olarak yazmanızı rica ederiz. Varsa talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza ekleyebilirsiniz. Şirketimiz içerisinde iletişime geçmiş olduğunuz birimler varsa bunları da belirtebilirsiniz.

 

 

KONUTERCİH
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu? 
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor ise işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum. 
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor ise, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum. 
Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum. 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir: 

· Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

· Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum, bu nedenle kişisel verilerimin

 

 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyor ise kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum. 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir: 

· Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği. 

· Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere, bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. 

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

        Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda Tuna Law Firm’e yapmış olduğum başvurumun, Kanun’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

        İşbu başvuruda, Şirketinize sağlamış olduğum bilgilerin ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

Başvuru Sahibi

Ad-Soyad:

Başvuru Tarihi:

İmza: